Положителна оценка на плана за модернизация на туристеческа и ски зона Алеко


На 26.08.2009 год. в Регионална инспекция по околна среда и води-София се проведе заседание на Експертния екологичен съвет на който бяха разгледани доклад за Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Специализиран подробен устройствен план на „Туристическа и ски зона Алеко”, част от ПП „Витоша”. Процедурата протече при пълно спазване на нормативните изисквания на „Закона за устройство на територията”.


След тричасово обсъждане и анализ на представените документи 18-членния Екпертен съвет даде положително становище на представения план. От гласувалите единствено против беше директора на ПП „ Витоша”.


Самият Подробен устройствен план обхваща територия от 153 хектара, което е 0,6 % от общата площ 27 360 хектара на парка. Той предвижда подмяна на съществуващите 9 лифта със същия брой и по същите трасета, но с нов капацитет от 7’300 души на час. Въпросните съоръжения ще обслужват 17 500 метра писти, маркирани и обезопасени, съгласно европейските изисквания. За пореден път инфромиране че в технологията за заснежаване с изкуствен сняг не се използват химикали. Ще се изгради водоем, който освен за тази цел ще се използва и за гасене на пожари. В момента такъв няма.


В Плана за управление на ПП Витоша ( от чл. 62 до чл. 65) се насърчава обособяването на зони за ски-обучение, екстремни ски и сноуборд, възстановяване на системата за изкуствен сняг и изграждане на водоем. Допуска се обособяване на ски зона от 205 хектара, обхващаща „съществуващите използвани и изоставени ски писти и безлесни територии”.


Представеният проект изпълнява стриктно изискванията на Плана за управление на ПП Витоша.


Обособяването на туристически и ски зони в природни паркове, защитени територии и резервати е практика във всички страни-членки на Европейския съюз, не противоречи на директивите за устойчиво развитие и на Натура 2000.


Независимо от голословните критики на хората, чиято съпротива ние бяхме убедени, че ще срещнем искаме да кажем отговорно на цялото общество, че ще направим всичко възможно разрухата на Витоша да спре и ако проекта бъде приет от Столична община в най скоро време всички ще се радваме на една модерна и добре уредена зона за спорт и отдих.


Георги Бобев

Витоша ски АД


Информация за съществуващите съоръжения и планираните може да видите в сайта на Витоша ски www.vitoshaski.com