Този сайт използва бисквитки (cookies) с цел подобряване и персонализиране на съдържанието, както и за анализ на трафика. Ако продължите да използвате сайта ни, вие се съгласявате с това. Съгласен съм

ЧРЕЗ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ГРАД

 

ЖАЛБА

ОТ: „Въжени линии” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, квартал Симеоново, I-ва лифтова станция, ЕИК 121321327, представлявано от изпълнителния директор Костадин Илиев Костадинов от град София, ЕГН- 5201076769


СРЕЩУ: Решение № 326 на Столичния общински съвет/СОС/ от 23.07.2020 по т. 8 от дневния ред, формирано по доклад с вх. № СОА20-ВК66-5784/16.07.2020 год. на Столичния кмет г-жа Йорданка Фандъкова, протокол № 18

 

УВАЖАЕМИ СЪДИИ ОТ АССГ,
В законоустановения срок и на основание чл. 45, ал. 3, във връзка с чл. 45, ал. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ оспорвам като незаконосъобразно Решение № 326 на Столичен общински съвет от 23.07.2020 год., с което органът е взел решение даване на разрешение на главния архитект на Столична община за изразходване на средства в размер до 50 000 лв. без включен ДДС за консултантска услуга за обследване на възможностите за възстановяване на съоръжението в рамките на съществуващите лифтови станции и съществуващите фундаменти на стълбовете, като от диспозитива на решението по подразбиране се приема, че това Кабинкова въжена линия „Княжево- Копитото“, разположена на територията на ПП „Витоша“, Столична община.

Представляваното от мен дружество има процесуалната легитимация да оспорва процесното решение, тъй като е собственик на съоръжението - кабинкова въжена линия „Княжево-Копитото“ и обжалваното решение касае негова собственост.


Считам процесното Решение № 326 на Столичен общински съвет от 23.07.2020 год. за незаконосъобразно, тъй като е издадено при липса на компетентност, при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и в нарушение на законовата цел/основания за оспорване на административния акт, съгласно чл. 146, т.1, т. 3, т.4 и т.5 от АПК/. Аргументите ни за това са следните:
Обжалваното решение на Столичен общински съвет е нищожно, тъй като е издадено при липсата на материална компетентност. Няма законова разпоредба, която да предоставя правомощието на Столичен общински съвет да издава актове, с който да се разпорежда обследване на частна собственост. Нещо повече съгласно чл. 130, ал.2 от АПК, никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда. Тази законова разпоредба подлежи на по-разширително тълкуване. Ясно е, че Столичен общински съвет не е правораздавателен орган. Но той не може да решава въпрос, с който в същия този момент се занимава съдът. И този въпрос касае техническото състоянието на кабинкова въжена линия „Княжево-Копитото“. По - конкретно пред съда са оспорени две заповеди, а именно Заповед № РА-20-39/28.09.2018 г. на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“ и Заповед № РА-20-40/28.09.2018 г. на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“ , с които на представляваното от мен дружество е приложена принудителна административна мярка на основание чл. 195, ал. 4 от ЗУТ, съгласно който в случай, че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване. Съгласно ал. 1 от същата разпоредба собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3. Именно техническото състояние на кабинкова въжена линия „Княжево-Копитото“ е предпоставката/фактическото основани за издаване на тези заповеди и респективно пред съда следва да се изяснят всички факти и обстоятелства относими към техническото състояние на това съоръжение. С първата заповед е наредено „Въжени линии“ ЕАД, като собственик на строеж „Горна лифтова станция на кабинкова въжена линия Княжево-Копитото“, м. Копитото, парк Витоша, район „Витоша“ – СО, да извърши ремонт на строежа, включващ описаните в акта дейности. С втората заповед е наредено „Въжени линии“ ЕАД, като собственик на строеж „Долна лифтова станция на кабинкова въжена линия Княжево-Копитото“, м. Копитото, парк Витоша, район „Витоша“ – СО, да извърши ремонт на строежа, включващ описаните в акта дейности. Т.е. обект на двете заповеди е кабинкова въжена линия „Княжево-Копитото“ или по-скоро състоянието на това съоръжение. Делото по оспорване на втората от тези заповеди - Заповед № РА-20-40/28.09.2018 г. на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“, приключи и същата бе отменена с Решение №5168 от 25.07.2019г. по адм. дело №1440/2019г. на Административен съд София-град, оставено в сила с Решение № 7679 от 05.06.2020 г. на ВАС по адм. дело № 11698/2019 г.. И както правилно сочи ВАС в това си решение „в случая не е спорно, че конкретизирания в оспорената заповед обект е част от цялостен строеж, който освен сградата на долната лифтова станция включва още сградата на горна лифтова станция и самата въжена линия за превоз на хора, чрез кабинков лифт“. Делото обаче по оспорване на първата заповед - Заповед № РА-20-39/28.09.2018 г. на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“, е висящо и спорът не е решен с влязло в сила решение. Последната бе оспорена от представляваното от мен дружество и с Решение № 6583 от 06.11.2019 г. на Административен съд – София град по адм. дело № 1461 от 2019 г. жалбата бе отхвърлена. Депозирахме и касационна жалба и към момента пред ВАС е висящо адм. дело № 189/2020 г.. Именно, защото пред съда е висящ спор касаещ именно техническото състояние на кабинкова въжена линия „Княжево-Копитото“, считаме, че е недопустимо друг орган, в частност Столичен общински съвет, да взима отношение по този въпрос, т.е. да се ангажира с неговото решаване. В подкрепа на казаното са и други законови разпоредби. В тази връзка съгласно чл.177, ал.2 от АПК, актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни. Всеки заинтересован може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я обяви. Съгласно чл. 297 от ГПК, влязлото в сила решение е задължително за съда, който го е постановил, и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България. Ето защо винаги е необходимо да се изчака решението на съда и е недопустимо държавен орган или орган на местното самоуправление да се ангажира с решаването на въпрос, който се разглежда от съда/арг. от чл. 130, ал. 2 от АПК/.


Във връзка с изложеното считаме, че процесното Решение на Столичен общински съвет е издадено при липса на законова компетентност.


Друг порок на процесния акт е неговата незаконосъобразност по същество. Не само, че е издаден при липсата на материалноправни предпоставки, но и в нарушение на конституционна разпоредба. Така съгласно чл. 17, ал. 3 от КРБ, частната собственост е неприкосновена. С процесният акт орган на местното самоуправление всъщност си позволява да разпореди обследване на частна собственост и да взема решения за управлението и стопанисването на такава вещ. Съгласно чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА общинския съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, но не и с такова, което е собственост на частноправни субекти. Следва да отбележим ,че този орган няма и предписани му от закона правомощия да решава обследване на частна собственост. Недопустимо е с решение на общински съвет да се допуска или възлага извършването на проверка и обследване на вещи, собственост на частноправен субект, тъй като по този начин се ограничава правото на собственика на веща, да взема решения за нейното управление. Нещо повече незаконосъобразно се изразходват средства от бюджета за това незаконосъобразно обследване. На практика данъкоплатецът трябва да плати/50 000 лв. без ДДС/ за незаконосъобразна дейност на местните органи и органите на местното самоуправление. В тази връзка следва да отбележим, че процесният акт е издаден в нарушение на чл. 6, ал. 1 от АПК, съгласно който административните органи упражняват правомощията си по разумен начин.


За това, че процесният акт е издаден в нарушение на принципа за съразмерност бихме могли да изложим още аргументи. Така със заявление вх. № САГ20-ГРОО-345/17.02.2020 год. „Въжени линии“ ЕАД е поискало от Главния архитект на Столична община г-н Здравков да ни разреши да разработим Специализиран подробен устройствен план за обект „Пътническа въжена линия “Княжево-Копитото“, район „Витоша“, Столична община. Законният срок в който следваше да се произнесе г-н Здравков е един месец, а от тогава са изминали вече повече от пет месеца през които Столична община бездейства. Ако някой бави и спъва реконструкцията на съоръжението това е самата Столична община. Разработването на СПУП, чието възлагане сме поискали, и обследването на съоръжението е за наша сметка и буди недоумение защо вместо местните органи да се произнесат по заявлението се издава един незаконосъобразен акт, които предвижда и немалък разход. С процесният акт на практика се възлага да се извърши експертиза за това как може да се извърши реконструкция, без да има произнасяне по въпроса възможна ли е предложената от „Въжени линии“ ЕАД такава. Ние като позиция категорично възразяваме общината да изразходва обществен ресурс в размер на 50 000.00 лв. за наше съоръжение. Ние можем и сме разработили два варианта за неговата реконструкция без по тях да има произнасяне. Технологията по която е изработен лифта е изключително стара и не се използва. Съоръжението в този си вид не отговаря на новите стандарти за безопастност. Ако преди тридесет години е могло да се възстанови, когато е било в края на експлоатационния си живот, то след още тридесет е невъзможно. И още нещо- нерационално е да възстановявящ нещо, което времето и опита са отхвърлили. Освен това съгласно чл. 6, ал. 5 от АПК, органите трябва да се въздържат от актове и действия, които могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел. С процесният акт първо незаконосъобразно се изразходва обществен ресурс и второ вредите, които могат да последват от него са свързани със живота и здравето на хората, т.е. явно несъизмерими с преследваната цел. Това е така, защото с процесния акт се цели на практика възстановяване на съоръжението в стария му, предишен вид, което е невъзможно и опасно за здравето на хората. Това е споделила в своя доклад и самия столичен кмет г-жа Фандъкова. Принципът за съразмерност действително се явява основен критерии за начина, по който се преследва целта на закона от административните органи. В този смисъл би могло да се каже, че процесният акт противоречи на законовата цел, тъй като няма закон, които да цели увреждане на живота и здравето на хората. Технологията, по която е изработен лифта е изключително стара и не се използва към днешна дата, за да е възможно възстановяването на съоръжението в предишния му вид. Съоръжението в този си вид не отговаря на новите стандарти за безопасност. Ако преди тридесет години е могло да се възстанови, когато е било в края на експлоатационния си живот, то след още тридесет е невъзможно. И още нещо- нерационално е да възстановяваш нещо, което времето и опита са отхвърлили.


Като самостоятелно основание за оспорване на процесния акт следва да посочим и съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в неспазване на разпоредбата на чл. 26 и чл. 35 от АПК. Представляваното от мен дружество не е уведомено за започване на производството, вследствие на което то е било лишено от възможността да участва в него, респективно да представя доказателства или да дава становища по събраните вече доказателства/арт. от чл. 34, ал. 2 от АПК/, както и да прави възражения. Нарушението на чл. 26 от АПК разколебава и спазването на чл. 35 от АПК, съгласно който административният акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени. Следва да отбележим, че неспазването на чл. 26 и чл. 35 от АПК от общинския съвет при вземане на решение се приема от съда за съществено нарушение на административнопроизводствените правила и съответно основание за отмяна на решението на този орган/ Решение № 300 от 1.03.2017 г. на АдмС - Пловдив по адм. д. № 1842/2016 г., оставено в сила със същите аргументи с Решение № 9203 от 05.07.2018 г. на ВАС по адм. дело №4544/2017 г../

 

Уважаеми съдии
Поради изложеното, и на основание чл. 172, ал.2 АПК, моля да постановите решение, с което да обявите нищожността на Решение № 326 на Столичен общински съвет от 23.07.2020 год., алтернативно да отмените процесния акт.
Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

Приложено представям и моля да приемете като доказателства :

1. Акт за държавна собственост – два броя.
2. Копие от Заповед № РА-20-39/28.09.2018 г. на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“
3. Копие от Заповед № РА-20-40/28.09.2018 г. на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“
4. Копие от Решение №5168 от 25.07.2019г. по адм. дело №1440/2019г. на Административен съд София-град в едно с Решение № 7679 от 05.06.2020 г. на ВАС по адм. дело № 11698/2019 г..
5. Копие от Заявление вх. № САГ20-ГРОО-345/17.02.2020 год.


Гр. София
31.07.2020 г.

С уважение : ......................................
/Костадин Костадинов/

  Алеко Витошко лале
15.3°C 19.8°C
3.5 км/ч 5.4 км/ч
юго-изток северо-запад
0 / 14

Лифтовете са в профилактика и няма да работят до началото на летния сезон.

Кабинков лифт
Лалето 1
Лалето 2
Меча поляна
Помагалски

последна промяна : 17.04.2022 20:45